Đăng ký tăng vốn Điều lệ công ty cổ phần

271
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Muốn tiến hành đăng ký tăng vốn điều lệ công ty cổ phần thì quý khách hàng cần thực hiện quy trình gồm 2 vấn đề. Nó bao gồm việc chào bán cổ phần và tiến hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Để quý khách hàng không gặp khó khăn khi giải quyết chúng tôi có tóm gọn trong bài viết này.

Hình ảnh 1 đăng ký tăng vốn Điều lệ công ty cổ phần
Đăng ký tăng vốn Điều lệ công ty cổ phần

Quy trình đăng ký Tăng vốn Điều lệ công ty cổ phần

1. Chào bán cổ phần
Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động.
khi thành lập cồng ty cổ phần và đi vào hoạt động thì quý công ty sẽ tiến hành chào bán cổ phần khi muốn làm đơn tăng vốn công ty.

Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức:
Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;
Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;
Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua. Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.
Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán.
Chào bán ra công chúng;
Chào bán cổ phần ra công chúng được thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.
Công ty gửi hồ sơ đăng ký chào bán tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Công ty gửi Bản cáo bạch tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước để hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chứng;
Sau đó công ty đăng thông báo phát hành chứng khoán trên báo điện tử có phạm vi toàn quốc trong 03 số liên tiếp (thời hạn tối thiểu là 07 ngày) kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán có hiệu lực;
Công ty bắt đầu chào bán và chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa đã được mở;
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, Công ty phải gửi báo cáo kết quả đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.
Chào bán cổ phần riêng lẻ.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh.
Kèm theo thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ phải có: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ; Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có).
Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh;

2. Tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Soạn thảo hồ sơ theo quy định của luật doanh nghiệp gồm:
Hồ sơ:
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn Điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn Điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn Điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.
Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi.
Khung thời gian cho việc làm tăng vốn điều lệ công ty: Tăng vốn Điều lệ làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định tăng vốn điều lệ, công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi với Phòng Đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty Luật Việt Tín

  • Nhận thông tin từ khách hàng và tiến hành tư vấn;
  • Soạn thảo hồ sơ và tiến hành thay đổi vốn điều lệ cho quý công ty.
  • Thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục thay đổi vốn điều lệ
  • Thực hiện thủ tục công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh sau thay đổi cho khách hàng.
  • Khi hoàn tất công việc thì bàn giao lại cho khách hàng;
  • Tư vấn những việc khách hàng cần nắm rõ sau thay đổi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;
  • Hướng dẫn kê khai và nộp các khoản thuế;

Hãy liên hệ ngay tới hotline 0978 635 623 để được hỗ trợ và trả lời nhanh chóng.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.