Trang chủ Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp, tin tức pháp luật doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp

Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong những trường hợp nào thì Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua? Là cổ đông của công ty cổ...

Xây dựng kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp khi lập kế hoạch sản xuất phải đồng thời lập kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động. Các cơ...

Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đối với công ty cổ phần, thành viên của Hội đồng quản trị cũng có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm và do đó...

Công tác y tế tại Doanh nghiệp

Trong quá trình lao động tại Doanh nghiệp luôn thường trực những nguy cơ tai nạn, đau ốm, ... mà người sử dụng lao...

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, và các...

Khi chuẩn bị hồ sơ dự thầu, các nhà thầu, nhà đầu tư phải căn cứ vào các quy định của hồ sơ mời...

Thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng, điều chỉnh tổng mức...

Pháp luật về xây dựng nước ta quy định về thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng, điều chỉnh tổng mức đầu...

Bảo hành công trình xây dựng

Pháp luật nước ta quy định về bảo hành công trình xây dựng như sau: Bảo hành công trình xây dựng 1. Nhà thầu thi công...

Xác định thời gian nghỉ cho người lao động

Người lao động được nghỉ ngơi như thế nào để đảm bảo tái sản xuất sức lao động? Là doanh nghiệp, bạn có toàn...

Giải quyết cho người lao động nghỉ hưu

  Chế độ nghỉ hưu của người lao động được quy định như thế nào? Là chủ doanh nghiệp, bạn rất cần nắm vững để...

Chào bán và chuyển nhượng cổ phần

Công ty cồ phần có quyền chào bán và chuyển nhượng cổ phần theo quy định sau: Chào bán cổ phần ∗ Chào bán cổ phần...